Raport bieżący nr 5/2016

Temat: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

Zarząd WISTIL (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o transakcji zakupu akcji WISTIL S.A., dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta Panem Arturem Poborskim – Wiceprezesem Zarządu Emitenta, których łączna wartość przekraczała 5.000 Euro, wg kursów średnich NBP dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji tj. 25 kwietnia 2016 roku. Osoba blisko związana z Panem Arturem Poborskim nabyła 23.161 sztuk akcji Emitenta, po cenie 43,00 PLN. Transakcja pakietowa została zawarta na rynku regulowanym GPW poza godzinami sesji giełdowej. Osoba zobowiązana wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości danych osobowych.

Raport sporządzono na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538).