Raport bieżący nr 5/2014

Temat :   Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

                    Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 24 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna :      Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 24 czerwca 2014 r. oraz informację o ogólnej liczbie akcji.

 

UCHWAŁA   NR   1 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

 

W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

 

Par.1.

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego  Zgromadzenia :

 

         Panią /a ……………………………………………………………..

 

 

Par. 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

w tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..                                                       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                          

                                                                                                              ZWZA

 

UCHWAŁA   NR   2 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

W sprawie : przyjęcia porządku obrad.

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.  u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy                   

    i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

    a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności   

        Spółki w 2013 r.

    b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,

    c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 

        2013 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosku Zarządu w

        sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,

    d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” za rok obrotowy 

        2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” w 2013 roku.

    e) wniosku Zarządu w przedmiocie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał

        zapasowy Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,

    b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.,

    c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,

    d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” za  

        rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” w

        2013 roku,

     e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w  

         roku obrotowym 2013,

     f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich  

         obowiązków w roku obrotowym 2013,.

     g) przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.

8. Zmiany w Statucie Spółki.

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

10.Zamknięcie obrad.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

                                                                                               

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                           

                                                                                                              ZWZA

 

 

 

UCHWAŁA   NR   3 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

 

Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

Par. 1.

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

 

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

 

 

 

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                          

                                                                                                              ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   4 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Par. 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. …………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………..

 

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniku głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

                                        

 

                                                                                      

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                          

                                                                                                              ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   5 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

W sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki „WISTIL” S.A. za 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art.395  par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz                par.25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.            u c h w a l a ,  c o   n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 , na które składa się :

 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

 

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykający się po stronie aktywów i

    pasywów sumą : 76 241 628,01 zł ( słownie : siedemdziesiąt sześć milionów dwieście

    czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i jeden grosz),

 

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.             

    wykazujący zysk netto w wysokości : 3 728 240,08 zł(słownie: trzy miliony siedemset

    dwadzieścia osiem tysięcy  dwieście czterdzieści złotych i osiem groszy),

 

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia  

    2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 3 728 240,08 zł. ( słownie: trzy miliony

    siedemset dwadzieścia osiem tysięcy  dwieście czterdzieści złotych i osiem groszy),

 

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.    

    wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę : 2 286 637,09 zł. ( dwa miliony dwieście

    osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i dziewięć groszy),

 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia

 

                                                                            Par. 2.                                                                                                                                                      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                          

                                                                                                              ZWZA

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   6 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.

Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 par. 2 pkt. 1 Ksh oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.  u c h w a l a ,               c o   n a s t ę p u j e :

Par. 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                 ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   7 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

w sprawie : podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.

Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. postanawia ,        c o   n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w wysokości3 728 240,08 zł(słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i osiem groszy)  w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

 

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                 ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   8 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  

                    „WISTIL” za rok obrotowy 2013 .

Działając w oparciu o art. 395 par.5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a ,   c o   n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „WISTIL” w Kaliszu za rok obrotowy 2013 , na które składa się :

 

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. , który po stronie aktywów i

    pasywów zamyka się sumą  203 779 tys. zł. ,

 

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do                

    31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości 11 212 tys. zł. ,

 

3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do                  

    31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 130 tys. zł.,

 

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

    2013 roku wykazujący zwiększenie stanu gotówki w kwocie 5 334 tys. zł.

 

5) dodatkowe informacje i objaśnienia

 

6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „WISTL” 

    za rok obrotowy 2013.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                        ZWZA

 

 

 

UCHWAŁA   NR   9 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.              u c h w a l a ,   c o   n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. za okres od 1.01.do 31.12.2013 r.  Prezesowi Zarządu „WISTIL” S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                          ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   10 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a ,   c o   n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. za okres od 01.01. do 31.12.2013 r. Wiceprezesowi Zarządu  Panu Arturowi Poborskiemu.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   11 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

 

W sprawie : udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  

                    obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a ,   c o    n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.,   Pani Zenonie Kwiecień.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                            ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   12 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

W sprawie :   udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków                       

                      w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a ,    c o    n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej               „WISTIL” S.A.,  Pani Ninie Surma.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                                        ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   13 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

W sprawie :   udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków                       

                      w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a ,    c o    n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. za okres od 01.01. do 06.06.2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.,  Panu  Jarosławowi  Grenda.

 

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                                        ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   14 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

 

W sprawie :  udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

                     w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej              „WISTIL” S.A.,   Panu Jarosławowi Marczak.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

W tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                          ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   15 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

 

W sprawie :   udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków                       

                      w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej

„WISTIL” S.A. ,  Panu   Marcinowi  Hausman.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

W tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   16 /2014

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

W sprawie :   udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków                       

                      w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393  pkt. 1 oraz  art. 395  par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej

 „WISTIL” S.A. ,  Panu   Zbigniewowi Turlakiewicz.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

W tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   17 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

W sprawie:  przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.

 

Działając na podstawie art. 396  par. 5  Kodeksu Spółek Handlowych  oraz par.19 ust.2 pkt.2 Statutu Spółki  „WISTIL” S.A. , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki „WISTIL”  S.A.  postanawia :

 

 

Par. 1.

 

Przenieś w całości środki z kapitału rezerwowego Spółki w wysokości 19 442 175,94 zł.(słownie: dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

 

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

W tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

                                                                                              

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   18 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

W sprawie :   zmian w Statucie Spółki.

 

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki „WISTIL”  S.A.  postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany :

Par. 1.

Dotychczasowemu  § 6  Statutu Spółki nadać nowe, następujące brzmienie:

„§ 6  Przedmiotem działalności Spółki jest:        1.   PKD 64.20  – Działalność holdingów finansowych.

      2.   PKD 64.9    –Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem 

                                   ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

 1. PKD 70.1   –Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem

                            holdingów finansowych.

 1. PKD 70.2   – Doradztwo związane z zarządzaniem.

      5.   PKD 69.20 –Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

 1. PKD 68.     – Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości. 

      7.   PKD 73      – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej.

      8.   PKD 77.1   – Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

                                  motocykli.

      9.   PKD 77.33 – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając

                                  komputery.

      10. PKD 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr

                                  materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

11. PKD 77.40 – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,                         

                                  z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

12. PKD 62.0   – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

                            informatyki oraz działalność powiązana.

 1. PKD 63.1   – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)

                      i podobna działalność ; działalność portali internetowych.

 1. PKD 95.1   – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.

      15. PKD 82.1   – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając

                                  działalność wspomagającą.

16. PKD 82.3   – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

 1. PKD 82.9   – Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 2. PKD 49.41 – Transport drogowy towarów.
 1. PKD 46.41 – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
 2. PKD 46.44 – Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych

                                  oraz środków czyszczących.

 1. PKD 46.49 – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.
 2. PKD 47.51 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w  

                            wyspecjalizowanych sklepach.

23. PKD 47.59 – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych

                            artykułów gospodarstwa domowego, prowadzona w 

                            wyspecjalizowanych sklepach.

24. PKD 47.78 – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

                            wyspecjalizowanych sklepach.

25. PKD 47.82 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia 

                            prowadzona na straganach i targowiskach.

26. PKD 47.9   – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i

                            targowiskami.”

 

 

Par. 2.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z par. 1

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Par. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian statutowych.

 

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

                                                                                          

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                ZWZA

  

 

 

 

  

 

UCHWAŁA   NR   19 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   24  czerwca 2014 r.

 

W sprawie: zmian  w składzie Rady Nadzorczej.

                                                                           Par. 1.

 

Działając na podstawie art. 385 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WISTIL” S.A. dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki : 

 

a)………………………..

b)………………………..

                                                                              

Par. 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

 

 

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji „WISTIL” S.A.

oraz liczbie głosów z tych akcji.

 

Ogólna liczba akcji w Spółce „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu na dzień ogłoszenia wynosi – 1.000.000 akcji  i  daje tyle samo głosów z tych akcji.

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.