Raport bieżący nr 5/2012

Temat: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz o wybór członków Rady Nadzorczej grupami

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie par. 38 ust. 1, pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Zarząd Spółki „WISTIL”  S.A. z/s w Kaliszu informuje, iż otrzymał od akcjonariusza – Zakładu Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu wniosek o  wybór członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 k.s.h. i w konsekwencji powyższego o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki WISTIL S.A. następującego punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art.385 kodeksu spółek handlowych”.

Wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem w załączeniu.

Emitent uwzględniając wniosek akcjonariusza zgłoszony na podstawie art. 385 par. 3 i art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych  podaje nowy, zmieniony  porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 marca 2012 r. o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2012.
Zmiana porządku obrad jest wynikiem zgłoszonego wniosku przez akcjonariusza – Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” sp. z o.o.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki .
6. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami , podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 kodeksu spółek handlowych.
7. Zmiany w  składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zmiany w Statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

W związku z wprowadzonymi zmianami do porządku obrad Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. informuje , że  projekt Uchwały Nr 5 /2012 podany w Raporcie bieżącym nr 4/2012 ulega zmianie w  ten sposób , że treść tej uchwały zostanie podzielona  na dwa projekty uchwał o treści :
UCHWAŁA NR ……./2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 6.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ………………………

 

Łączna liczba ważnych głosów ……………………….

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano……………….,
głosów „przeciw” oddano ……………,
głosów „wstrzymujących się” oddano ………………….,

Zgłoszone sprzeciwy –
UCHWAŁA NR  ……/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie  powołania  członków Rady Nadzorczej.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby :

1.  ……………………………………………

2.  ……………………………………………

3. …………………………………………….

4. ……………………………………………

5. ……………………………………………

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ………………………

Łączna liczba ważnych głosów ……………………….

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano……………….,
głosów „przeciw” oddano ……………,
głosów „wstrzymujących się” oddano ………………….,

Zgłoszone sprzeciwy –

Załączniki:

Plik Opis
wniosek.pdf Wniosek akcjonariusza z uzasadnieniem

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2012-02-07   Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu