Raport bieżący nr 4/2014

Temat:       Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL”S.A. 

                       z/s w Kaliszu, w dniu 24 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2. Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) emitent przekazuje następujące informacje:

 

Zarząd Spółki  „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026570 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 618-004-17-35, oraz statystycznej REGON 250024679, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2014 r. o godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. , które odbędzie się w  Kaliszu przy ul. Złotej 40 ( Sala Konferencyjna w Spółce  „HAFT” S.A)  .

 

Porządek obrad

 

     1.   Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

     2.   Wybór Przewodniczącego  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 5. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
 6. wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,
 7. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosku Zarząduw sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,
 8. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL”  za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” w 2013 roku,
 9. wniosku Zarządu w przedmiocie przeniesienia środków z kapitału

      rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
 3. zatwierdzenie  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.,
 4. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,
 5. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL”  za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” w 2013 roku.
 6. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
 7. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki  z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
 8. przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.
 9. Zmiany w Statucie Spółki.
 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 11. Zamknięcie obrad.

 

W związku z proponowanym w porządku obrad punktem zmiany Statutu  dotyczącym zmiany przedmiotu działalności Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia dotychczas obowiązujące brzmienie określenia przedmiotu działalności Spółki w Statucie:

„§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest:        1.   PKD 64.20 – Działalność holdingów finansowych.

 1. PKD 70.10 –Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem

                            holdingów finansowych

3.   PKD 64.92 – Pozostałe formy udzielania kredytów.

 1. PKD 64.99 – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej

                            niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów

                            emerytalnych.

 1. PKD 68.10 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

      6.   PKD 68.20 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

                                  dzierżawionymi.

      7.   PKD 77.40 – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,                         

                                  z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

 1. PKD 62.0   – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie      

                            informatyki oraz działalność powiązana.

 1. PKD 63.1   – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)

                      i podobna działalność ; działalność portali internetowych.

 1. PKD 95.1   – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.
 2. PKD 46.41 – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
 3. PKD 47.51 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w  

                            wyspecjalizowanych sklepach.

 1. PKD 49.41 – Transport drogowy towarów.
 2. PKD 47.91 – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub

                            Internet.

 1. PKD 47.82 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia

                            prowadzona na straganach i targowiskach.”                             

 

Proponowana zmiana wiąże się z nadaniem § 6 Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia:

„§ 6  Przedmiotem działalności Spółki jest:        1.   PKD 64.20  – Działalność holdingów finansowych.

      2.   PKD 64.9    – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem 

                                   ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

 1. PKD 70.1   –Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem

                            holdingów finansowych.

 1. PKD 70.2   – Doradztwo związane z zarządzaniem.

      5.   PKD 69.20 –Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

 1. PKD 68.     – Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości. 

      7.   PKD 73      – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej.

      8.   PKD 77.1   – Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

                                  motocykli.

      9.   PKD 77.33 – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając

                                  komputery.

      10. PKD 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr

                                  materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

11. PKD 77.40 – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,                         

                                  z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

12. PKD 62.0   – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

                            informatyki oraz działalność powiązana.

 1. PKD 63.1   – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)

                      i podobna działalność ; działalność portali internetowych.

 1. PKD 95.1   – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.

      15. PKD 82.1   – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając

                                  działalność wspomagającą.

16. PKD 82.3   – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

 1. PKD 82.9   – Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 2. PKD 49.41 – Transport drogowy towarów.
 1. PKD 46.41 – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
 2. PKD 46.44 – Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych

                                  oraz środków czyszczących.

 1. PKD 46.49 – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.
 2. PKD 47.51 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w  

                            wyspecjalizowanych sklepach.

23. PKD 47.59 – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych

                            artykułów gospodarstwa domowego, prowadzona w 

                            wyspecjalizowanych sklepach.

24. PKD 47.78 – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

                            wyspecjalizowanych sklepach.

25. PKD 47.82 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia 

                            prowadzona na straganach i targowiskach.

26. PKD 47.9   – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i

                            targowiskami.”

 

 

Zgodnie z art. 402[2] kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), przedstawia się następujące informacje:

 

I. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ.

Zgodnie z art. 406[1] k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. 8 czerwca 2014 r.

 

II. Informacja o prawie uczestnictwa w WZ.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

 

III. Dostęp do dokumentacji

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ będzie dostępna w sekretariacie  Spółki w Kaliszu przy ul. Złotej 42 w godzinach pracy na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach od 18-23 czerwca 2014 roku. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres email, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: biuro@wistil.pl. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.  Informacje dotyczące walnego zgromadzenia udostępniane są również na stronie www.wistil.pl.

 

IV. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest aby pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze Spółki mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania drogą elektroniczną na adres biuro@wistil.pl . Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.  Akcjonariusz wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] kodeksu cywilnego (k.c.). W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru,  w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Postanowienia niniejszej części nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszej części dokumentów służących jego identyfikacji. Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) i z ciągu pełnomocnictw. Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402[3] k.s.h. udostępniony będzie na stronie www.wistil.pl , a także będzie dostępny w sekretariacie  Spółki przy ul. Złotej 42 oraz może zostać przesłany bezpłatnie za pośrednictwem poczty oraz e-mail na żądanie akcjonariusza. Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pełnomocnictwie i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

 

V. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Spółki przy ul. Złotej 42 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@wistil.pl . Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt. 1, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo, akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1 powyżej, będący osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopię dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33[1] k.c., akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

VI. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w sekretariacie Spółki w Kaliszu przy ul. Złotej 42 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@wistil.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.

2. W sposób wskazany w pkt. V ppkt. 2 i 3 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

 

VII. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

 

VIII. Możliwość i sposób uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Zarząd Spółki