Raport bieżący nr 4/2012

Temat: Treść projektów uchwał na  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. )  Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej  treść projektów uchwał NWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r.  oraz informację o ogólnej liczbie akcji.
UCHWAŁA NR 1/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 06 marca 2012 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. wybiera Pana/ią ………………………….. do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……………,  procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………%

 

Łączna liczba ważnych głosów ……………….

 

głosów „Za” przyjęciem uchwały oddano ………………..,
głosów „przeciw” oddano…………………,
głosów „wstrzymujących się” oddano …………….

 

Zgłoszone sprzeciwy –

 

UCHWAŁA NR 2/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia  06 marca 2012 r.

 

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji , z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………..

 

Łączna liczba ważnych głosów ……………

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano …………..,
głosów „przeciw” oddano ……,
głosów „wstrzymujących się” oddano ………..
Zgłoszone sprzeciwy –
UCHWAŁA NR 3/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 06 marca 2012 r.

 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. ………………………………….
2. ………………………………….

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………….

 

Łączna liczba ważnych głosów ……………

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano ……………..,
głosów „przeciw” oddano ………..,
głosów „wstrzymujących się” oddano …………..

 

Zgłoszone sprzeciwy –
UCHWAŁA NR 4/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 06 marca 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony w dniu 02 lutego 2012 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki:

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w  składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zmiany w Statucie Spółki
8. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………….

 

Łączna liczba ważnych głosów ………………….

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano ……………..,
głosów „przeciw” oddano …………,
głosów „wstrzymujących się” oddano …………..

 

Zgłoszone sprzeciwy –
UCHWAŁA NR 5/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia   06 marca  2012 r.

 

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i powołania dwóch członków Rady Nadzorczej.

 

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 i postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki :

 

1. Pana/ią ……………………………………………

 

2. Pana/ią ……………………………………………

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ………………………

 

Łączna liczba ważnych głosów ……………………….

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano……………….,
głosów „przeciw” oddano ……………,
głosów „wstrzymujących się” oddano ………………….,

 

Zgłoszone sprzeciwy –

 

UCHWAŁA NR 6/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 06 marca 2012 r.

 

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany :
§ 1

 

1) dodanie w par. 6 Statutu Spółki ustępów:  9,10 i 11 w brzmieniu:

 

„9. PKD 62.0 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.
10. PKD 63.1 – Przetwarzanie danych ; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych.
11. PKD 95.1 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.”

 

2) par. 14 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

 

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

 

§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………

 

Łączna liczba ważnych głosów ………………

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano ……………….,
głosów „przeciw” oddano ………………….,
głosów „wstrzymujących się” oddano……………………..

 

Zgłoszone sprzeciwy –
Informacja o ogólnej liczbie akcji:

 

Ogólna liczba akcji w „WISTIL” S.A. na dzień ogłoszenia wynosi 1.000.000 akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 5,00 zł., na dzień ogłoszenia akcjom tym odpowiada 1.000.000 głosów

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2012-02-02 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu