Raport bieżacy nr 3/2017

Temat: Przedterminowa spłata pożyczek.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR – informacja poufna.

Zarząd Spółki WISTIL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku dokonał przedterminowej spłaty kwoty 3.250.000 PLN (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiącej łączną sumę kapitałów pożyczek udzielonych Emitentowi w latach 2010-2011 przez Spółkę ZPSChiM „Piotrowice” Sp. z o.o. (Pożyczkodawca). Zawarte umowy pożyczki wraz z aneksami przewidują uprawnienie Emitenta do przedterminowego zwrotu pożyczek.
Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a Pożyczkodawcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe. Pożyczkodawca jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 48,5% akcji Emitenta oraz Członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest znaczącym udziałowcem Pożyczkodawcy, posiadającym 87,6 % udziałów.