Raport bieżący nr 22/2011

Temat: Informacja w sprawie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie paragrafu 5 ust.1 pkt 21) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie infromacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowazne infromacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarzad WISTIL S.A. infromauje, iż powziął w dniu 24 sierpnia 2011 r. infromację o zlożeniu przez Pana Łukasza Boberka oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki WISTIL S.A. i ze składu Rady Nadzorczej Spółki WISTIL S.A.

Jako uzasadnienie Pan Łukasz Boberek podał wkraczanie przez część czlonków Rady Nadzorczej w operacyjną działalność Spółki oraz podejmowanie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej prób zmian porządku obrad Rady Nadzorczej i prób podejmowania decyzji nie objętych porządkiem obrad Rady Nadzorczej.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-08-25 Wojciech Fedko

Remigiusz Adamiak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu