Raport bieżący nr 2/2016

Temat:   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu :

Na podstawie par. 5 ust.1 pkt 19 oraz par. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu, w dniu 05 kwietnia 2016 r. wybrała zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi firmę audytorską „DORADCA Auditors” Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 212, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 913,  do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2016 rok.

Z podmiotem tym zostanie zawarta umowa na okres jednego roku na dokonanie  przeglądu  śródrocznych sprawozdań finansowych ( jednostkowego  i skonsolidowanego) Emitenta oraz na badanie sprawozdań finansowych ( jednostkowego i skonsolidowanego) za okres 2016 rok.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2015 r.