Raport bieżący nr 2/2014

Temat:

Wykaz wszystkich  informacji określonych w art. 56 ust.1 przekazanych do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do  publicznej wiadomości w 2013 r.

Podstawa prawna : art. 65 ustawy o ofercie

Na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (  Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. w Kaliszu , podaje wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 cyt. ustawy , przekazanych przez Spółkę  do publicznej wiadomości w 2013 roku.

 

 1. RB 1/2013 z 17.01.2013 r.  – daty przekazywania w 2013 r. raportów   okresowych.
 2. QSr 4/2012 z 28.02.2013 r. – skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 za IV kwartał 2012 r.
 3. SA-R 2012 z 26.04.2013 r. – Raport roczny za rok obrotowy 2012.
 4. RS 2012     z 26.04.2013 r. – Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2012.
 5. RB 2/2013 z 09.05.2013 r. – Wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust.1 przekazanych do Komisji oraz do publicznej wiadomości w 2012 roku.
 6. QSr 1/2013 z 15.05.2013 r. – Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
 7. RB 3/2013 z 17.05.2013 r. – wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
 8. RB 4/2013 z 21.05.2013 r. – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r.
 9. RB 5/2013 z 21.05.2013 r. – treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r.
 10. RB 6/2013 z 06.06.2013 r. – Połączenie Spółek – jednostek podporządkowanych Emitentowi.
 11. RB 7/2013 z 13.06.2013 r. – Informacja w sprawie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej
 12. RB 8/2013 z 25.06.2013 r. – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r.
 13. RB 9/2013 z 25.06.2013 r. – powołanie członków Zarządu na nową kadencję.
 14. RB 10/2013 z 25.06.2013 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 25.06.2013 r.
 15. SA-P z 30.08.2013 r. – raport półroczny za I półrocze 2013 r.
 16. PS     z 30.08.2013 r. – skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r.
 17. RB 11/2013 z 16.09.2013 r. o zmianie stanu posiadania akcji „WISTIL”S.A. przez Członka Rady Nadzorczej „WISTIL”S.A.
 18. RB 12/2013 z 30.09.2013 r. o zmianie stanu posiadania akcji „WISTIL”S.A. przez „HAFT”S.A.
 19. RB 13/2013 z 30.09.2013 r. Rejestracja zmian Statutu Spółki WISTIL S.A.
 20. RB 14/2013 z 01.10.2013 r. o zmianie stanu posiadania akcji „WISTIL”S.A. przez  Przewodniczącą Rady Nadzorczej „WISTIL”S.A.
 21. RB 15/2013 z 14.10.2013 r o zmianie stanu posiadania akcji „WISTIL”S.A. przez Członka Rady     Nadzorczej „WISTIL”S.A.
 22. QSr 3/2013 z 14.11.2013 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r.
 23. RB 16/2013 z 28.11.2013 r. – ustanowienie zastawu rejestrowego.

Jednocześnie Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że wszystkie wskazane wyżej informacje dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (www.wistil.pl – link Wistil na giełdzie), przy czym niektóre informacje mogą być nieaktualne.