Raport bieżący nr 2/2013

Temat:

Wykaz wszystkich  informacji określonych w art. 56 ust.1 przekazanych do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do  publicznej wiadomości w 2012 r.

Podstawa prawna : art. 65 ustawy o ofercie

 

Na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (  Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. w Kaliszu , podaje wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 cyt. ustawy , przekazanych przez Spółkę  do publicznej wiadomości w 2012 roku.

 

 1. RB      1/2012 z 18.01.2012 r.   – Informacja      w sprawie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.
 2. RB 2/2012      z 24.01.2012 r.   – daty      przekazywania w 2012 r. raportów        okresowych.
 3. RB      3/2012 z 02.02.2012 r.   – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia      Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r.
 4. RB      4/2012 z 02.02.2012 r.   – treść projektów uchwał na  Nadzwyczajnego Walnego      Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 06      marca 2012 r.
 5. RB      5/2012 z 07.02.2012 r.   – wniosek      akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad      najbliższego walnego zgromadzenia oraz o wybór członków Rady Nadzorczej      grupami
 6. QSr      4/2011 z 29.02.2012 r.  –      skonsolidowany raport kwartalny  QSr      4/2011 za IV kwartał 2011 r.
 7. RB      6/2011 z 06.03.2012 r.   – treść uchwał      podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy      Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 6 marca 2012 r.
 8. RB      7/2012 z 06.03.2012 r.   – Zmiana w      składzie Rady Nadzorczej.
 9. RB      8/2012 z 06.03.2012 r.   – wykaz akcjonariuszy posiadających co      najmniej 5% głosów na NWZ Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu w dniu      06 marca 2012 r.
 10. RB      9/2012 z 20.04.2012 r.   –      rejestracja zmian Statutu Spółki WISTIL S.A.
 11. SA-R      2011 z 27.04.2012 r.  – Raport      roczny za rok obrotowy 2011.
 12. RS      2011     z 27.04.2012 r.  – Skonsolidowany raport roczny za rok      obrotowy 2011.
 13. RB10/2012      z 08.05.2012 r. – Wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust.1      przekazanych do Komisji oraz do publicznej wiadomości w 2011 roku.
 14. RB      11/2012 z 11.05.2012 r.  – wybór      podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
 15. QSr      1/2012 z 15.05.2011 r.   – Skonsolidowany      raport kwartalny za I kwartał 2012 r.
 16. RB      12/2012 z 22.05.2012 r.  – zwołanie      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.      z/s w Kaliszu w dniu 21 czerwca 2012 r.
 17. RB      13/2012 z 22.05.2012 r.  – treść      projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki      „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 21 czerwca 2012 r.
 18. RB      14/2012 z 21.06.2012 r.  – treść      uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki      „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 21 czerwca 2012 r.
 19. RB      15/2012 z 21.06.2012 r.  – powołanie      członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 20. RB      16/2012 z 21.06.2012 r.  – wykaz      akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki      „WISTIL” S.A. w dniu 21.06.2012 r.
 21. SA-P      z 31.08.2012 r. – raport półroczny za I półrocze 2012 r.
 22. PS     z 31.08.2012 r. – skonsolidowany      raport półroczny za I półrocze 2012 r.
 23. RB      17/2012 z 19.10.2012 r.  – zawarcie      znaczącej umowy przez jednostkę zależną od emitenta.
 24. RB      18/2012 z 09.11.2012 r.  – używanie      znaku towarowego słowno-graficznego oraz udzielone licencje.
 25. QSr      3/2012 z 14.11.2010 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał      2012 r.
 26. RB 19/2012      z 19.12.2012 r. –  inicjatywa      łączenia jednostek podporządkowanych Emitentowi

 

Jednocześnie Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że wszystkie wskazane wyżej informacje dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (WWW.wistil.pl – link Wistil na giełdzie), przy czym niektóre informacje mogą być nieaktualne.