Raport bieżący nr 2/2012

Temat: daty przekazywania raportów okresowych w 2012 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu , przekazuje poniżej stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 r. :

I. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2011 r. – 27.04.2012 r.

II. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2012 r. – 31.08.2012 r.

III. Raporty kwartalne:

1. za IV kwartał 2011 r. – 29.02.2012 r.
2. za   I kwartał 2012 r. – 15.05.2012 r.
3. za II  kwartał 2012 r. – nie przekazujemy raportu na podstawie par. 101 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm..
4. za III kwartał 2012 r. – 14.11.2012 r.

Podstawa prawna : Par. 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2012-01-24 Mieczysław Kędzierski

Barbara Olszewska

Prezes Zarządu

Prokurent