Raport bieżący nr 21/2011

Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki WISTIL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w dniu 28 lipca 2011 r. otrzymał Postanowienie  Sądu Rejonowego Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanym w dniu 20 lipca 2011 r. wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. uchwałą nr 23/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki. Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki:

Plik Opis
statut.pdf Statut Spółki WISTIL S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-07-28 Mieczysław Kędzierski
Barbara Olszewska
Wiceprezes Zarządu
Prokurent