Raport bieżący nr 20/2011

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 18/2011 – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2011 opublikowanego dnia 27 czerwca 2011 r. Zarząd WISTIL S.A informuje, iż na skutek omyłki pisarskiej mylnie wpisano liczbę głosów oddanych w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.

W przekazanym w dniu 27 czerwca 2011 r. raporcie bieżącym nr 18/2011 było: „Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%. Łączna liczba ważnych głosów 758.813. Za przyjęciem uchwały oddano 540.964 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 217.849.”

a powinno być: „Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%. Łączna liczba ważnych głosów 758.813. Za przyjęciem uchwały oddano 758.813 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.”

Powyższa omyłka została sprostowana Protokołem prostującym oczywistą omyłkę pisarską, sporządzonym przez Notariusz Klaudię Kubiak w Kancelarii Notarialnej w Kaliszu, przy Alei Wolności 17 A w dniu 14 lipca 2011 r. Nr Repertorium 7166/2011.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-07-14 Wojciech Fedko Prezes Zarządu