Raport bieżący nr 16/2011

Temat: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spólki WISTIL S.A. przekazuje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WISTIL S.A. w Kaliszu w dniu 27 czerwca 2011 roku, na podstawie §38 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz warunku uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czlonkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009r. z późniejszymi zmianami) oraz informację o ogólnej liczbie akcji. Treść projektów uchwał wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki:

Plik Opis
projekty.pdf Projekty uchwał

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-05-27 Mieczysław Kędzierski
Barbara Olszewska
Wiceprezes Zarządu
Prokurent