Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa prawna:  Art.17 ust.1 MAR – informacja poufna
Temat: wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej „Wistil” S.A. za 3 kwartały 2016 r.

 

Zarząd „Wistil” S.A. z siedzibą w Kaliszu przekazuje informacje o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych GK „Wistil” S.A. za 3 kwartały 2016 r.
Wstępne wyniki finansowe GK Emitenta za 3 kwartały 2016 r. kształtują się następująco:
1/ przychody ze sprzedaży : 204.303 tys. PLN
2/ zysk/strata z działalności operacyjnej : 14.761 tys. PLN
3/ zysk/strata netto : 10.970 tys. PLN.
Dane porównywalne GK Emitenta za 3 kwartały 2015r.:
1/ przychody ze sprzedaży : 183.985 tys. PLN
2/zysk/strata z działalności operacyjnej : 7.514 tys. PLN
3/ zysk/strata netto : 5.783 tys. PLN.
Największy wpływ na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe miał wynik uzyskany w Grupie Kapitałowej Lubiana S.A.
Emitent przypomina , że wyniki finansowe za 3 kwartały 2016r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie Q Sr 3/2016 , który zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2016r.