Raport bieżący nr 14/2011

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie par. 5 pkt. 19 oraz par. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu w dniu 23 maja 2011 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała firmę audytorską „U-FIN Sp. z o.o. Biuro Audytorskie i Rachunkowe , Grupa Finans – Serwis z/s w Łodzi , ul. Gdańska 80, wpisaną na listę biegłych rewidentów przez KRBR za nr 208/07.03.1995 na badanie i przegląd sprawozdań finansowych. Z podmiotem tym zostanie zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Emitenta w 2011 r. Emitent korzystał z wybranego podmiotu przy badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych w latach 2006-2010.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-05-23 Mieczysław Kedzierski

Barbara Olszewska

Wiceprezes Zarządu

Prokurent