Raport bieżący nr 13/2011

Temat: Korekta raportu rocznego SA-R/2010 opublikowanego 29 kwietnia 2011r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu rocznego SA-R/2010 opublikowanego dnia 29 kwietnia 2011 r. Zarząd WISTIL S.A informuje;

a) na skutek pomyłki w pkt 6 lit. a) części ogólnej A)  Raportu z badania Sprawozdania finansowego za 2010 r. na stronie 2 błędnie opisano zmiany w składzie Zarządu. W roku 2010 ze składu Zarządu odwołano Leszka Łubkowskiego. Z kolei Marian Kwiecień i Elżbieta Bielska złożyli rezygnację z pełnienia funkcji.

w raporcie było „ W roku 2010 ze składu Zarządu odwołano Mariana Kwietnia, Leszka Łubkowskiego, Andrzeja Majchrzaka i Elżbietę Bielską”

a powinno być „W roku 2010 ze składu Zarządu odwołano Leszka Łubkowskiego. Z kolei Marian Kwiecień i Elżbieta Bielska złożyli rezygnację z pełnienia funkcji.

b) na skutek pomyłki pisarskiej w rozdziale 5.8. Części szczegółowej C) Raportu z badania Sprawozdania finansowego za 2010 r. na stronie 29, błędnie wykazano kwotę straty brutto za rok obrotowy 2010.

w raporcie było „ Powyższe dane dotyczące przychodów i kosztów pozwalają na ustalenie figurującego w rachunku zysków i strat wyniku z działalności w kwocie minus 14 043 158,44 zł.”

w raporcie powinno być „Powyższe dane dotyczące przychodów i kosztów pozwalają na ustalenie figurującego w rachunku zysków i strat wyniku z działalności w kwocie minus 15 043 158,44 zł.”

W załączeniu przekazuje się erratę str. 2 i 29 do powyższego Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2010.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że dokonana korekta nie wpływa na wynik finansowy i dane finansowe prezentowane w raporcie rocznym za 2010 r. nie ulegają zmianie.

Załączniki:

Plik Opis
errata.pdf Errata str. 2 i 29

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-05-23 Mieczysław Kędzierski
Barbara Olszewska
Wiceprezes Zarządu
Prokurent