Raport bieżący nr 12/2017

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 

 

1. Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione:

Zarząd WISTIL S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie), przekazuje informację poufną dotyczącą podjęcia przez Zarząd Emitenta, w dniu 19 września 2017 decyzji  o formalnym rozpoczęciu inwestycji związanej z koncepcją zagospodarowania terenów poprodukcyjnych  WISTIL BIZNES PARK, przekazanej do wiadomości raportem w dniu 4 sierpnia 2016 RB nr 13/2016. Zarząd rozpoczyna proces związany z uzyskaniem warunków zabudowy dla przyszłego projektowania zespołu budynków mieszkalnych i docelowym uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej:

Opóźnienie przekazania informacji poufnej spełnia warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki, poprzez możliwość zagrożenia właściwej oceny informacji przez opinię publiczną w związku z tym, że podjęcie wskazanych działań związanych z formalnym rozpoczęciem inwestycji związanej z koncepcją zagospodarowania terenów poprodukcyjnych  WISTIL BIZNES PARK wymaga zaopiniowania przez inny organ tj. Radę Nadzorczą.

3. Termin przekazania informacji poufnej

Zarząd przekaże informację poufną do publicznej wiadomości po podjęciu przez Radę Nadzorczą WISTIL S.A. opinii na temat decyzji Zarządu o formalnym rozpoczęciu inwestycji związanej z koncepcją zagospodarowania terenów poprodukcyjnych  WISTIL BIZNES PARK.

Momentem opóźnienia ujawnienia informacji poufnej była data podjęcia przez Zarząd WISTIL S.A. decyzji w dniu 19 września 2017 o formalnym rozpoczęciu inwestycji związanej z koncepcją zagospodarowania terenów poprodukcyjnych  WISTIL BIZNES PARK.

Zarząd WISTIL SA informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 19 października 2017 wyraziła pozytywną opinię dotyczącą decyzji Zarządu o formalnym rozpoczęciu inwestycji związanej z koncepcją zagospodarowania terenów poprodukcyjnych WISTIL BIZNES PARK.