Raport bieżący nr 12/2011

Temat: wykaz wszystkich informacji okreslonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz infromacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Na podstawie art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Tekst Jednolity Dz. U. Nr 185 z 2009 r. , poz. 1439), Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. w Kaliszu , podaje wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 cyt. ustawy , przekazanych przez Spółkę  do publicznej wiadomości w 2010 roku.

1. RB 1/2010 z 21.01.2010 r.   – daty przekazywania raportów okresowych w 2010 r.
2. RB 2/2010 z 03.02.2010 r.   – powołanie osoby zarządzającej.
3. QSr 4/2009 z 01.03.2010 r.  – skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 r.
4. RB 3/2010 z 26.04.2010 r.   – zbycie aktywów
5. SA-R 2009 z 30.04.2010 r.  – Raport roczny za rok obrotowy 2009.
6. RS 2009 z 30.04.2010 r.      – Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2009.
7. RB 4/2010 z 06.05.2010 r.  – Wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do Komisji oraz do publicznej wiadomości w 2010 roku.
8. QSr 1/2010 z 17.05.2010 r. – Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 r.
9. RB 5/2010 z 25.05.2010 r.  – sprzedaż aktywów
10. RB 6/2010 z 26.05.2010 r.  – zwolnienia grupowe
11. RB 7/2010 z 27.05.2010 r.  – ogłoszenie o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki „WISTIL” S.A.
12. RB 8/2010 z 27.05.2010 r.  – projekty uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki „WISTIL” S.A.
13. RB 9/2010 z 14.06.2010 r. – zwolnienia grupowe.
14. RB 11/2010 z 25.06.2010 r. – uchwały podjęte na WZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 25 czerwca 2010 r.
15. RB 12/2010 z 25.06.2010 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 25 czerwca 2010 r.
16. RB 13/2010 z 25.06.2010 r. – wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych .
17. RB 14/2010 z 01.07.2010 r. – rezygnacja osoby zarządzającej.
18. RB 15/2010 z 09.07.2010 r. – informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 par. 5 Kodeksu spółek handlowych.
19. RB 16/2010 z 23.07.2010 r. – ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.
20. RB 17/2010 z 23.07.2010 r. – projekty uchwał na NWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 19.08.2010 r. .
21. RB 18/2010 z 13.08.2010 r. – rezygnacja osoby zarządzającej..
22. RB 20/2010 z 19.08.2010 r. – treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 19.08.2010 r..
23. RB 21/2010 z 19.08.2010 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki WISTIL S.A. w dniu 19.98.2010 r.
24. RB 22/2010 z 27.08.2010 r. – odwołanie z funkcji Wiceprezesa Zarządu i ze składu Zarządu.
25. RB 23/2010 z 27.08.2010 r. – powołanie członków Zarządu Spółki „WISTIL” S.A. w Kaliszu
26. Raport półroczny  SA-P 2010 z 31.08.2010 r. – Raport półroczny za pierwsze półrocze 2010 r.
27. Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2010 z 31.08.2010 r. – Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2010 r.
28. RB 24/2010 z 03.09.2010 r. – rezygnacja osoby zarządzającej.
29. RB 25/2010 z 24.09.2010 r. – Tekst jednolity Statutu Spółki.
30. RB 26/2010 z 13.10.2010 r. – Uchwały organów Spółki w sprawie zaprzestania działalności produkcyjnej.
31. RB 27/2010 z 13.10.2010 r. – Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A.
32. RB 28/2010 z 13.10.2010 r. – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A.
33. RB 29/2010 z 14.10.2010 r. – korekta raportu bieżącego nr 27/2010 z dnia 13.10.2010 r.
34. RB 30/2010 z 21.10.2010 r. – Wniosek akcjonariusza w sprawie umieszczenia punktów w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A. oraz wybór członków Rady Nadzorczej grupami.
35. RB 32/2010 z 10.11.2010 r. – uchwały podjęte przez NWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 10.11.2010 r.
36.  RB 33/2010 z 10.11.2010 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 10.11.2010 r.
37. Skonsolidowany raport kwartalny Sr 3/2010 z 15.11.2010 r. – skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2010 r.
38. RB 34/2010 z 01.12.2010 r. – zawarcie istotnych umów przedwstępnych sprzedaży krosien tkackich.
39. RB 35/2010 z 03.12.2010 r. – informacja o korekcie jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r.
40. Formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność  wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową z dnia 03.12.2010 r.
41. RB 36/2010 z 03.12.2010 r. – Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r.
42. Formularz skonsolidowanego raportu półrocznego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową z dnia 03.12.2010 r.
43. RB 37/2010 z 10.12.2010 r. – uchwały podjęte przez NWZA WISTIL S.A. w Kaliszu w dniu 10.12.2010 r.
44. RB 38/2010 z 10.12.2010 r. – powołanie członków Rady Nadzorczej WISTIL S.A.
45. RB 39/2010 z 14.12.2010 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Jednocześnie Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że wszystkie wskazane wyżej informacje dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (WWW.wistil.pl – link Wistil na giełdzie), przy czym niektóre informacje mogą być nieaktualne.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-04-29 Mieczysław Kedzierski

Barbara Olszewska

Wiceprezes Zarządu

Prokurent