Raport bieżący nr 1/2013

Temat: Daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

 

Podstawa Prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu , przekazuje poniżej stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r. :

I. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2012 r. – 26.04.2013 r.

II. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 r. – 30.08.2013 r.

III. Raporty kwartalne:

1. za IV kwartał 2012 r. – 28.02.2013 r.
2. za   I  kwartał 2013 r. – 15.05.2013 r.
3. za  II  kwartał 2013 r. – nie przekazujemy raportu na podstawie par. 101 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim – Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.
4. za III kwartał 2013 r. – 14.11.2013 r.

Podstawa prawna : Par. 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).