Raport bieżący nr 1/2012

Temat: Informacja w sprawie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie paragrafu 5 ust. 1 pkt. 21 oraz paragrafu 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z póżn. zm.) – Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu informuje, że Pani Justyna Przyjemska – złożyła oświadczenie o rezygnacji z dniem 15 lutego 2012 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki „WISTIL”  S.A. w Kaliszu . Pani Justyna Przyjemska nie podała przyczyny swojej decyzji.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2012-01-18 Mieczysław Kędzierski

Barbara Olszewska

Prezes Zarządu

Prokurent