Raport bieżący nr 11/2016

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 07 czerwca 2016  r. :

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5  %

 

Podstawa prawna : art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy   posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 07 czerwca 2016 r. :

 

Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE ” Sp. z o.o.  –  485.374 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 99,142 % głosów  na tym walnym zgromadzeniu oraz 48,5374 %  głosów w ogólnej liczbie głosów.