Raport bieżący nr 11/2012

Temat:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

  

Treść raportu :

 

Na podstawie par. 5 pkt 19 oraz par. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu wybrała w dniu 10 maja 2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała firmę audytorską „U-FIN” Sp. z o.o. Biuro Audytorskie i Rachunkowe , Grupa Finans – Servis z/s w Łodzi , ul. Gdańska 80, wpisaną na listę biegłych rewidentów przez KRBR za nr 208  na badanie i przegląd sprawozdań finansowych. Z podmiotem tym zostanie zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Emitenta w 2012 r.

Emitent korzystał z wybranego podmiotu przy badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych w latach 2006-2011.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę :

 

Mieczysław Kędzierski  – Prezes Zarządu