Raport bieżący nr 10/2013

Temat: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki

„WISTIL” S.A. w dniu 25.06.2013 r. :

Podstawa prawna : art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 25.06.2013 r. :

1. Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE ” Sp. z o.o.

    –  485.374 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 85,552 % głosów

    na tym walnym zgromadzeniu oraz 48,5374 % głosów w ogólnej liczbie głosów.
2. Iwona  Kwiecień – Poborska  – 80.001 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co

    stanowi 14,1009 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 8,00 % głosów w ogólnej

    liczbie głosów.