Raport bieżący nr 10/2012

Temat:

Wykaz wszystkich  informacji określonych w art. 56 ust.1 przekazanych do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do  publicznej wiadomości w 2011 r.

Podstawa prawna : art. 65 ustawy o ofercie

 

Na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (  Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. w Kaliszu , podaje wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 cyt. ustawy , przekazanych przez Spółkę  do publicznej wiadomości w 2011 roku.

 

 1. RB      1/2011 z 10.01.2011 r.   – zawarcie      porozumienia ze związkami zawodowymi o zwolnieniach grupowych.
 2. RB 2/2011      z 14.01.2011 r.   – informacje      udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428      KSH.
 3. RB      3/2011 z 25.01.2011 r.   – stałe      daty przekazywania w 2011 r. raportów okresowych.
 4. RB      4/2011 z 25.01.2011 r.   – tekst      jednolity Statutu Spółki „WISTIL” S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone      przez NWZA w dniu 10.11.2010 r. i które zostały wpisane do rejestru      emitenta.
 5. RB      5/2011 z 08.02.2011 r.   –      uzupełnienie raportu bieżącego Nr 38/2010 z dnia 10.12.2010 r. o dane      dotyczące Pań Zenony Kwiecień i Niny Surmy ponownie wybranych do Rady      Nadzorczej Spółki „WISTIL” S.A. przez NWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu      10.12.2010r.
 6. RB      6/2011 z 18.02.2011 r.   –      informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy      Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu.
 7. RB      7/2011 z 18.02.2011 r.   – projekty      uchwał na NWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu.
 8. RB      8/2011 z 24.02.2011 r.   – zawarcie istotnej umowy sprzedaży      maszyn dziewiarskich .
 9. QSr      4/2010 z 01.03.2011 r.  – skonsolidowany      raport kwartalny  QSr 4/2010 za IV kwartał      2010 r.
 10. RB      10/2011 z 17.03.2011 r.  – Uchwały      podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WISTIL” S.A. z/s w      Kaliszu w dniu 17.03.2011 r.
 11. RB      11/2011 z 17.03.2011 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5      % liczby głosów na NWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 17.03.2011 r.
 12. SA-R      2010 z 29.04.2011 r.  – Raport      roczny za rok obrotowy 2010.
 13. RS      2010 z 29.04.2011 r.       –      Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2010.
 14. RB 12/2011      z 29.04.2011 r.  – Wykaz wszystkich      informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do Komisji oraz do      publicznej wiadomości w 2010 roku.
 15. QSr      1/2011 z 16.05.2011 r.   – Skonsolidowany raport kwartalny za I      kwartał 2011 r.
 16. RB      13/2010 z 23.05.2011 r.  –  korekta raportu rocznego SA-R/2010      opublikowanego 29 kwietnia 2011 r.
 17. RB      14/2011 z 23.05.2011 r.  – wybór      podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
 18. RB      15/2011 z 27.05.2011 r.  –      informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „WISTIL”      S.A. z siedzibą w Kaliszu.
 19. RB      16/2011 z 27.05.2011 r.  – treść      projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu.
 20. RB      18/2011 z 27.06.2011 r. – uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne      Zgromadzenie Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 27 czerwca 2011 r. .
 21. RB      19/2011 z 27.06.2011 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej      5%  głosów na ZWZ Spółki „WISTIL”      S.A. z siedzibą w Kaliszu w dniu 27 czerwca 2011 r.
 22. RB      20/2011 z 14.07.2011 r. – korekta raportu bieżącego nr 18/2011 –      sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej .
 23. RB 21/2011      z 28.07.2011 r. – Rejestracja zmian Statutu Spółki WISTIL S.A.
 24. RB      22/2011 z 25.08.2011 r. – informacja w sprawie rezygnacji z funkcji      członka Rady Nadzorczej..
 25. RB      23/2011 z 25.08.2011 r. – odwołanie prokury.
 26. RB      24/2011 z 31.08.2011 r. – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia      Akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. w dniu 27 września 2011 r. .
 27. RB      25/2011 z 31.08.2011 r. – treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne      Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. w dniu 27 września 2011 r. .
 28. SA-P      z 31.08.2011 r. – raport półroczny za I półrocze 2011 r.
 29. PS z      31.08.2011 r. – skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r.
 30. RB      27/2011 z 26.09.2011 r. – Rezygnacja osoby zarządzającej.
 31. RB      28/2011 z 26.09.2011 r. – Rezygnacja osoby zarządzającej.
 32. RB 29/2011      z 27.09.2011 r. – uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie      Spółki WISTIL S.A. w dniu 27 września 2011 r. .
 33. RB      30/2011 z 27.09.2011 r. – informacja w sprawie powołania nowego członka      Rady Nadzorczej.
 34. RB 31/2011      z 27.09.2011 r. – odwołanie i  powołanie      członków Zarządu Spółki „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu
 35. RB      32/2011 z 27.09.2011 r. – udzielenie prokury.
 36. RB      33/2011 z 27.09.2011 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%      głosów na NWZ Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu w dniu 27 września      2011 r.
 37.  QSr 3/2011 z 15.11.2010 r. –      skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że wszystkie wskazane wyżej informacje dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (WWW.wistil.pl – link Wistil na giełdzie), przy czym niektóre informacje mogą być nieaktualne.