Raport bieżący 4/2017

Temat: Wypłata przez Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. dywidendy.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR – informacja poufna.

Zarząd Spółki WISTIL S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. w Łubianie, podjęło w dniu 19 kwietnia 2017 roku uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. postanowiło zysk netto za rok 2016 w wysokości 13.807.579,05 zł, przeznaczyć:
1) w kwocie 8.002.484,80 zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co stanowi 12,31 zł na jedną akcję,
2) w kwocie 5.805.094,25 zł na kapitał zapasowy Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. ustaliło, iż dniem wypłaty dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku, zaś termin wypłaty dywidendy:
– I rata w wysokości 4.102.004,80 na dzień 31 lipca 2017 r., tj. w kwocie 6,31 zł na jedną akcję,
– II rata w wysokości 3.900.480,00 na dzień 15 listopada 2017 r., tj. w kwocie 6,00 zł na jedną akcję.
Emitent informuje, że posiada w spółce Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. w Łubianie 97,6 % akcji.