Raport bieżący nr 13/2012

Temat : Treść projektów uchwał   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 21 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. )  Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej  treść projektów uchwał ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 21 czerwca .2012 r.  oraz informację o ogólnej liczbie akcji.

 

UCHWAŁA   NR   ../2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia  21  czerwca 2012 r.

W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

 

Par. 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego  Zgromadzenia :

 

Panią /a ……………………………………………….

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Przewodniczący ZWZA

 

 

UCHWAŁA   NR   ../2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   21  czerwca 2012 r.

 

W sprawie : przyjęcia porządku obrad.

 

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.

u c h w a l a ,  c o   n a s t ę p u j e :

Par. 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :

 1. Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości      zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania      uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału  zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011,

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL”  za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” w 2011 roku.

7.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,

b) zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.,

c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

„WISTIL”  za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej „WISTIL” w 2011 roku,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2011,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki  z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2011.

 1. Wybór członków Rady Nadzorczej      Spółki na nową kadencję.
 2. Zamknięcie obrad

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

 

 

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA   NR   … /2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21  czerwca 2012 r.

 

W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

 

Na podstawie art. 420 par. 3 KSH  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  postanawia co następuje :

Par. 1

uchyla  tajność głosowania przy  wyborze Komisji Skrutacyjnej.

 

Par. 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

 

Przewodniczący  ZWZA

 

UCHWAŁA Nr   ../ 2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21  czerwca 2012 r.

 

W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

 

Par. 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.  wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

 

1. ………………………..

 

2. ………………………..

 

3. ……………………….

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wyniku głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

 

Przewodniczący  ZWZA

 

 

 

UCHWAŁA   NR   ../2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21  czerwca  2012 r.

 

W sprawie :zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki „WISTIL” S.A. za 2011 r. .

 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek  Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.   u c h w a l a  ,  c o   n a s t ę p u j e :

 

Par. 1

 

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 , na które składa się :

 

 1. wprowadzenie      do sprawozdania finansowego,
 2. bilans      sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.,       zamykający się po stronie aktywów i

pasywów  sumą :  78.241.185,09  zł. ( słownie : siedemdziesiąt osiem milionów

dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i dziewięć groszy),

 1. rachunek      zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r.  do 31 grudnia 2011 r. wykazujący      zysk  netto w  wysokości : 3.695.974,26  zł. ( słownie:  trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt      pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć      groszy),
 2. zestawienie      zmian w kapitale  własnym za rok      obrotowy od 01 stycznia  2011. do 31      grudnia 2011r. wykazujące wzrost       kapitału własnego o kwotę : 3.695.974,26  zł. ( słownie:  trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt      pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć      groszy),
 3. rachunek  przepływów  pieniężnych  za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r.      do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie  stanu       środków pieniężnych o kwotę :       745.625,56 zł. ( siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset      dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy)

6. dodatkowe  informacje i objaśnienia

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

 

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący  ZWZA

 

 

 

UCHWAŁA   NR  ../2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21  czerwca  2012 r.

 

 

 

W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. .

 

 

Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 par. 2 pkt. 1  Ksh oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki  „WISTIL” S.A.

u c h w a l a ,   c o    n a s t ę p u j e :

 

 

Par. 1

 

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za  2011 rok.

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

 

 

Przewodniczący  ZWZA

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR  .. /2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21 czerwca 2012 r.

 

w sprawie : podziału zysku  netto Spółki  za rok obrotowy 2011.

 

 

Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.   postanawia  ,   c o   n a s t ę p u j e :

 

Par. 1

 

Zysk  netto za 2011 rok w  kwocie : 3.695.974,26  zł. ( słownie:  trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy),w całości  przeznaczyć na kapitał zapasowy.

 

Par. 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

Przewodniczący  ZWZA

 

 

UCHWAŁA   NR  ../2012

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21 czerwca 2012 r.

 

W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej „WISTIL” S.A. za  rok obrotowy 2011  .

 

Działając w oparciu o art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy Spółki   „WISTIL” S.A.                   u c h w a l a ,  c o   n a s t ę p u j e :

 

Par. 1

            Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy   Kapitałowej „WISTIL” S.A. w Kaliszu za rok obrotowy 2011 , na które składa się :

1)      skonsolidowany bilans sporządzony  na dzień 31 grudnia 2011 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą  232.888  tys.

2)      skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto w wysokości 31.405 tys. zł.

3)      rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę  32.130 tys. zł.

4)      skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący  zwiększenie  stanu gotówki w kwocie 318 tys. zł.

5)       dodatkowe informacje i  objaśnienia

6)      oraz  sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej  z działalności Grupy Kapitałowej „WISTL” S.A. za rok obrotowy 2011.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

Przewodniczący  ZWZA

 

 

UCHWAŁA   NR  ../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21 czerwca 2012 r.

W sprawie :udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki „WISTIL”  S.A.  u c h w a l a ,   c o    n a s t ę p u j e :

 

Par. 1.

Udziela  absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 1.01.do 27.09.2011 r. Wiceprezesowi Zarządu  i za okres od 27.09. do 31.12.2011 r. Prezesowi Zarządu „WISTIL” S.A.

Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu

 

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący  ZWZA

 

UCHWAŁA   NR   ../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21 czerwca 2012 r.

W sprawie :udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki „WISTIL”  S.A.  u c h w a l a ,   c o    n a s t ę p u j e :

 

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 27.09. do 31.12.2011 r. Wiceprezesowi Zarządu

Panu Arturowi Poborskiemu

 

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący  ZWZA

 

 

UCHWAŁA   NR   ../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21 czerwca 2012 r.

W sprawie :udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki „WISTIL”  S.A.  u c h w a l a ,   c o    n a s t ę p u j e :

 

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 01.01. do 26.09.2011 r. Prezesowi Zarządu

Panu Wojciechowi Fedko

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

Przewodniczący  ZWZA

 

 

 

UCHWAŁA   NR   ../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21 czerwca 2012 r.

W sprawie :udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki „WISTIL”  S.A.  u c h w a l a ,   c o    n a s t ę p u j e :

 

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 01.01. do 26.09.2011 r. Wiceprezesowi Zarządu

Panu Remigiuszowi Adamiakowi

 

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

Przewodniczący  ZWZA

 

 

UCHWAŁA   NR   ../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21 czerwca 2012 r.

 

W sprawie :udzielenia Przewodniczącemu  Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki „WISTIL”  S.A.  u c h w a l a ,   c o    n a s t ę p u j e :

 

Par. 1

Udziela absolutorium z wykonania  obowiązków w 2011 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.

 

Pani Zenonie Kwiecień

 

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

Przewodniczący  ZWZA

 

 

UCHWAŁA   NR   ../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21 czerwca 2012 r.

 

W sprawie :udzielenia członkom  Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki „WISTIL”  S.A.  u c h w a l a ,   c o    n a s t ę p u j e :

 

Par. 1

Udziela absolutorium z wykonania  obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.

 

Pani Ninie Surma

 

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

Przewodniczący  ZWZA

 

 

 

UCHWAŁA   NR   ../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21 czerwca 2012 r.

 

W sprawie :udzielenia członkom  Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki „WISTIL”  S.A.  u c h w a l a ,   c o    n a s t ę p u j e :

 

Par. 1

Udziela absolutorium z wykonania  obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.

 

Panu Jarosławowi Marczak

 

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

Przewodniczący  ZWZA

 

 

 

UCHWAŁA   NR   ../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21 czerwca 2012 r.

 

W sprawie :udzielenia członkom  Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki „WISTIL”  S.A.  u c h w a l a ,   c o    n a s t ę p u j e :

 

Par. 1

Udziela absolutorium z wykonania  obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.

 

Pani Justynie Przyjemskiej

 

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

Przewodniczący  ZWZA

 

 

UCHWAŁA   NR   ../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21 czerwca 2012 r.

 

W sprawie :udzielenia członkom  Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki „WISTIL”  S.A.  u c h w a l a ,   c o    n a s t ę p u j e :

 

Par. 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 01.01. do 24.08.2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.

 

Panu Łukaszowi Boberek

 

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

Przewodniczący  ZWZA

 

UCHWAŁA   NR   ../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 21 czerwca 2012 r.

 

W sprawie :udzielenia członkom  Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki „WISTIL”  S.A.  u c h w a l a ,   c o    n a s t ę p u j e :

 

Par. 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 27.09. do 31.12.2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.

 

Panu Jarosławowi Gręda

 

 

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

W tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący  ZWZA

 

 

UCHWAŁA NR  ../2012

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie  powołania  członków Rady Nadzorczej.

 

 

§ 1

 

Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję , która trwa pięć lat następujące osoby :

 

1.  ……………………………………………

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ………………………

 

Łączna liczba ważnych głosów ……………………….

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano……………….,

głosów „przeciw” oddano ……………,

głosów „wstrzymujących się” oddano ………………….,

 

 

 

2.   …………………………………………………………………..

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ………………………

 

Łączna liczba ważnych głosów ……………………….

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano……………….,

głosów „przeciw” oddano ……………,

głosów „wstrzymujących się” oddano ………………….,

 

 1. ………………………………………………………………

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ………………………

 

Łączna liczba ważnych głosów ……………………….

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano……………….,

głosów „przeciw” oddano ……………,

głosów „wstrzymujących się” oddano ………………….,

 

 

 

 1. ………………………………………………………………………

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ………………………

 

Łączna liczba ważnych głosów ……………………….

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano……………….,

głosów „przeciw” oddano ……………,

głosów „wstrzymujących się” oddano ………………….,

 

 

 1. ……………………………………………………………………..

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ………………………

 

Łączna liczba ważnych głosów ……………………….

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano……………….,

głosów „przeciw” oddano ……………,

głosów „wstrzymujących się” oddano ………………….,

 

 

 1. ……………………………………………………………………..

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ………………………

 

Łączna liczba ważnych głosów ……………………….

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano……………….,

głosów „przeciw” oddano ……………,

głosów „wstrzymujących się” oddano ………………….,

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący  ZWZA

 

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji:

 

Ogólna liczba akcji w „WISTIL” S.A. na dzień ogłoszenia wynosi 1.000.000 akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 5,00 zł., na dzień ogłoszenia akcjom tym odpowiada 1.000.000 głosów.