Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WISTIL” S.A. na dzień 15 maja 2024

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 maja 2024 r. na godz.10.00 w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Fraja w Kaliszu ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad:
1) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2023 roku
2) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WISTIL S.A. za rok obrotowy 2023
3) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2023
4) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023
5) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023
6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023
6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

Raport bieżący nr 8/2012

Temat: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Czytaj dalej

Raport bieżący nr 6/2012

Temat: Treść  uchwał  podjętych na  Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu  6 marca 2012 r

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Czytaj dalej

Raport bieżący nr 5/2012

Temat: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz o wybór członków Rady Nadzorczej grupami

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Czytaj dalej

Raport bieżący nr 4/2012

Temat: Treść projektów uchwał na  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Czytaj dalej

Raport bieżący nr 3/2012

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Czytaj dalej