Raport bieżący nr 16/2013

Temat : ustanowienie zastawu rejestrowego

Podstawa prawna:

art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w dniu 27 listopada 2013 r. otrzymał informację od Zarządu spółki Zakłady Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, o ustanowieniu zastawu rejestrowego na rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna , na posiadanych przez spółkę ZSChiM ”Piotrowice II” Sp. z  o.o. , 213.300 akcjach „WISTIL”S.A. Zastawione akcje są akcjami zwykłymi , na okaziciela , o wartości nominalnej 5,00 zł. każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.066.500,00 zł. ( słownie : jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i są dopuszczone do zorganizowanego obrotu.

Akcje zostały zastawione na podstawie umowy z PKO BP S.A. w celu zabezpieczenia wierzytelności PKO BP S.A. w stosunku do Zakłady Przetwórstwa Surowców Mineralnych „Piotrowice III”Sp. z  o.o. z siedzibą w Rybniku, z tytułu udzielonych kredytów.

Brak powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a osobami na rzecz których ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nimi zarządzającymi.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – par.2 ust.1 pkt.45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 209, poz. 1744).